Месопреработване

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

За организацията:


Събира, обобщава и предоставя стопанска и друга информация

Съдейства на своите членове за развитието на тяхната дейност.

Изготвя правни, икономически анализи.

Консултира и информира своите членове.

Организира и провежда обучения, панаири и изложения.

Чрез печатните си издания информира членовете си.

Видове (физически лица, юридически лица): чл.1 (3)  от Устава на АМБ
„Дееспособни физически и/или юридически лица, свързани с добив и преработка на месо и други дейности, съпътстващи месната индустрия в Р България.”Основни цели и задачи на браншовата организация
:Средства за постигане на целите са:

 

Основни дейности и подходи на браншовата камара за постигане на набелязаните цели и задачи Чл. 6 от Устава на АМБ

 

„Събира, обобщава и предоставя на своите членове стопанска и друга информация, съдейства на своите членове за развитието на тяхната дейност чрез изготвянето на правни, икономически анализи и консултации, експертни оценки, инженерингови и информационни услуги, маркетингови проучвания, обучение на кадри, информационно обслужване чрез печатни издания, организира и провежда панаири и изложения и други дейности в съответствие с целите си.”Контакти: